Tiếng Việt-English

Hệ thống phổ biến dữ liệu chung tăng cường (e-GDDS)

Trang dữ liệu tóm tắt quốc gia (NSDP) – VIỆT NAM

Dữ liệu được hiển thị trên trang này tương ứng với dữ liệu được mô tả trong Bảng tin tiêu chuẩn phổ biến (DSBB) của Quỹ tiền tệ quốc tế. Để có giải thích đầy đủ hơn về DSBB và Hệ thống phổ biến dữ liệu chung (e-GDDS) mà Việt Nam đã tham gia, vui lòng truy cập DSBB home page.
Số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô
 
       
Tài khoản quốc gia (GDP) Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Chỉ số giá tiêu dùng Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Hoạt động của Chính phủ chung Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata  
Hoạt động của Chính phủ Trung ương     Metadata
Nợ Chính phủ Trung ương Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Khảo sát các tổ chức tiền gửi     Metadata
Hoạt động của ngân hàng Trung ương     Metadata
Lãi suất Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Thị trường chứng khoán Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Cán cân thanh toán quốc tế Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Nợ nước ngoài Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Dự trữ chính thức     Metadata
Thương mại hàng hóa Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Vị thế đầu tư quốc tế (IIP)     Metadata
Tỷ giá hối đoái Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Số liệu về tài chính và kinh tế vĩ mô (Khuyến khích)

 

       
Chỉ số sản xuất công nghiệp Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Thị trường lao động Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Chỉ số giá sản xuất Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Các chỉ số lành mạnh tài chính (FSIs)  
Các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội và nhân khẩu học

 
       
Dân số Định dạng Excel Dữ liệu SDMX Metadata
Các chỉ tiêu về nhân khẩu học      
Cần thêm dữ liệu và thông tin quốc gia, vui lòng truy cập Tại đây.

  LƯỢNG TRUY CẬP